مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  با رویکرد سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت متمرکز به اعضاء محترم هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان ایجاد شده استاین مدیریت با ارائه راهنمایی‌های لازم در جستجو و بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های علمی، خرید منابع و تدوین سیاست‌های کتابخانه‌های تابعه دانشگاه، نیازسنجی و برگزاری کارگاه‌ها و وبینار های آموزشی جهت توانمندسازی اعضاء هیئت‌علمی و دانشجویان و مستند سازی ترجمان دانش و چاپ کتب مرتبط با اهداف و ماموریت های دانشگاه اهتمام می‌ورزد.
واحدهای زیرمجموعه این مدیریت به شرح ذیل است:

·         کتابخانه ‌ مرکزی  وکتابخانه دیجیتال

·         اداره انتشارات

·         واحد علم‌سنجی و پایش علمی

·         واحد ترجمان دانش

·         مجلات دانشگاه