يکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١
اخبار
 

 

 

طلیعه ظریفیان

دکترای گفتار درمانی

سرپرست کتابخانه مرکزی

 تلفن تماس: مستقیم 22180139 داخلی 2643 

پست الکترونیکی:t.zarifian@yahoo.com

مرضیه گلچین

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر بانکهای اطلاعاتی

تلفن تماس: مستقیم 71732818 داخلی 2818 

پست الکترونیکی:golchin@uswr.ac.ir

     

  فهيمه باقرنژاد جاويد

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 کارشناس بخش سازماندهی منابع

تلفن تماس: مستقیم 22180075 داخلی 2645 

پست الکترونیکی:Fahimehjavid@gmail.com

سمیرا ساریخانی   

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس بخش سازماندهی منابع 

تلفن تماس: مستقیم 22180075 داخلی 2645 

پست الکترونیکی:Mrs_sarikhani@yahoo.com

پریسا رجبی  

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس سازماندهی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی

تلفن تماس: مستقیم 22180075 داخلی 2645 

پست الکترونیکی:Rajabi_2006@yahoo.com

 نسرین ربیعی 

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس سایت اطلاع رسانی

تلفن تماس: مستقیم 22180075 داخلی 2644 

پست الکترونیکی:na.rabie20@gmail.com

معصومه خواک 

دیپلم

کارشناس میز امانت کتابخانه مرکزی  

تلفن تماس: مستقیم 22180075 داخلی 2644 

پست الکترونیکی:Kimia_parvaz@yahoo.com

   کتابخانه مرکزی دانشگاه  

   تلفن تماس : 22180072 -22180075

ایمیل : centlib@uswr.ac.i


    

                                                 

                                                                                                                                                    

                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              

 

صفحه اصلی دانشگاهاطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences