صفحه اصلي > لیست کارگاههای آموزشی  
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
اخبار
لیست کارگاههای آموزشی
 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

مکان

نام مدرس

1

Web of Science

26/06/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

2

OVID

04/07/96

9-13

اساتید

خانم ایلخانی(شرکت نسیم ایمان)

3

Elsevier

17/07/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

4

Web of Science

22/07/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا) برگزار نمی شود

5

 ProQuest

09/08/96

10-12

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

 

 

 

 

 

کارگاههای توانمند سازی 

 

فرم ثبت نام

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences