صفحه اصلي > دسترسي به بانكها 
چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦
اخبار
دسترسی آزمایشی به JAMA
دسترسی آزمایشی به Emerald
سامانه منبع‌یابResource Finder
دسترسی آزمایشی به EBSCO
دسترسی آزمایشی به DynaMed Plus

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

دسترسي به بانكها
 

دسترسی به پایگاههای زیر برای دانشگاه برقرار می باشد

·      دسترسی به مجموعه های

ISI,Ovid  ,Proquest,  Elsevier, uptodate,  clinical key,scopus,Cochran,sage

تا پایان سال 2016 برقرار می باشد .

wiley تا آخر سال 2014 برقرار است .

·         دسترسی به مجموعه   springer, قبل از سال 2013 را دارند.

- مجموعه Md consult از طریق  clinical key قابل دسترسی می باشد.


 

امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی زیر از طریق لینکهای مربوط براي 2014برقرار شده است

 http://www.nursingconsult.com     Mosbys Nursing Consult

http://www.mosbysindex.com   Mosbys Nursing Index

http://login.mns.elsevierperformancemanager.com/Login.jsp?VirtualName=mohmec-iran    Mosbys Nursing Skill

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences