صفحه اصلي > مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > مدیر اطلاع رسانی پزشکی 
چهارشنبه ٠٧ تير ١٣٩٦
اخبار
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور
دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم
لیست مجلات نامعتبر علمی
بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 

 

 

دکتر گیتا موللی                                           

استادیار                                                                                                   

رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

پست الکترونیک:                    drgmovallali@gmail.com

رزومه یا CV 

آدرس سایت :                     http://movallali.uswr.ac.ir

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences