صفحه اصلي > مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > مدیر اطلاع رسانی پزشکی 
چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
اخبار
فهرست دانشمندان 1% پُراستناد برتر
دوره الکترونيک آموزش پژوهشBMJ
داور مجلات Publons
دسترسی آزمایشی به Jove
رونمایی از 12 سامانه علمی وزارت بهداشت

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 

 

 

دکتر گیتا موللی                                           

استادیار                                                                                                   

رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

پست الکترونیک:                    drgmovallali@gmail.com

رزومه یا CV 

آدرس سایت :                     http://movallali.uswr.ac.ir

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences